REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM
Niniejszy Regulamin Afilianta (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady współpracy pomiędzy:

Affizzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000563548, NIP 5223032413, adres serwisu: www.affizzy.com, adres poczty elektronicznej do kontaktu: wydawcy@affizzy.com, numer telefonu do kontaktu: +48 22 299 69 49 (opłata za połączenie zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Wydawcy), zwaną dalej „Affizzy” lub „Partnerem”,
a
osobą lub podmiotem akceptującym niniejsze warunki przez zarejestrowanie się w usłudze Affizzy.com, zwaną dalej „Afiliantem” lub „Wydawcą”

1. Postanowienia wstępne
1.1. Program Partnerski Affizzy został opracowany przez Affizzy w porozumieniu z Reklamodawcami (zdefiniowanymi w pkt 2) w celu promowania usług finansowych oraz innych usług i produktów za pośrednictwem serwisów i/lub stron internetowych Wydawców, którzy przystąpili do współpracy z Partnerem.
1.2. Przystąpienie do współpracy ma charakter dobrowolny.
1.3. Przyjęcie postanowień Regulaminu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się przez kandydata na Wydawcę o status Wydawcy oraz do zawarcia Umowy i korzystania z Programu Partnerskiego przez Wydawcę. Akceptacja Regulaminu oznacza iż osoba fizyczna lub prawna przystępująca w ten sposób do Programu Partnerskiego jest świadoma praw i obowiązków wynikających z postanowień Regulamin.

2. Definicje
• ile kontekst Regulaminu wyraźnie nie wskazuje inaczej, poniższe terminy wykorzystywane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Afiliant/Wydawca – pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej i posiadająca Stronę Internetową, i która zawarła Umowę.
• Baza Mailingowa – Zbór adresów e-mail Użytkowników, którzy wyrazili wobec Wydawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych w postaci poczty elektronicznej na wskazany w Bazie Mailingowej adres e-mailowy w zakresie umożliwiającym przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Reklamodawców i otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Reklamodawców. Kliknięcie – przejście Użytkownika na Stronę Docelową.
• Konto Wydawcy – indywidualny panel Wydawcy dostępny po zalogowaniu, zawierający takie informacje jak: imię i nazwisko/dane firmy Wydawcy, dane kontaktowe, informacje o nośnikach elektronicznych, na których realizowane będą Programy Partnerskie, dane do realizowania zgromadzonych za pomocą ruchu. Na Koncie Wydawcy dostępne są również niezbędne informacje dotyczące Programów Partnerskich, jak opis, stawka oraz określone warunki promowania programu.
• Lead/Przekierowanie – Użytkownik, który za pośrednictwem Strony Docelowej wykona czynność taką, jak rejestracja, wypełnienie formularza, lub inne pozostawienie danych kontaktowych na Stronie Docelowej.
• Program Partnerski – oznacza program, który Reklamodawca zlecił do realizacji Affizzy na Stronach Internetowych lub Bazach Mailingowych Wydawcy.
• Prowizja – środki należne Wydawcy zgodnie z Regulaminem i zapisem na Koncie Wydawcy , które zostaną przelane na wskazany przez Wydawcę numer konta zgodnie z Regulaminem.
• Prowizja CPA – prowizja rozliczana w modelu CPL (cost per lead) lub CPO (cost per order) płacona za działania Wydawcy w Programie Partnerskim. Informacje o dokładnym modelu rozliczeń umieszczone są w opisie Programu Partnerskiego.
• Prowizja CPC – (cost per click) prowizja płacona Wydawcy za każde Kliknięcie przez Użytkownika w następstwie czego Użytkownik znajdzie się na Stronie Docelowej.
• Prowizja CPL – (cost per lead) prowizja płacona Wydawcy za zrealizowanego i zatwierdzonego Leada.
• Prowizja CPM- (cost per mille, cost per thousand) prowizja płacona wydawcy za tysiąc (1.000) odsłon/wyświetleń banerów lub innych materiałów reklamowych na Stronach Internetowych.
• Prowizja CPO – (cost per order) prowizja płacona Wydawcy za zrealizowaną i zatwierdzoną Transakcję. Prowizja CPO jest prowizją stałą dla danego Programu Partnerskiego określoną w opisie Programu i dostępną na Koncie Wydawcy.
• Prowizja CPS – (cost per sale) prowizja płacona Wydawcy za zrealizowaną i zatwierdzoną Transakcję.
• Reklamodawca – osoba będąca klientem Affizzy, która zleca Affizzy prowadzenie Programu Partnerskiego. .
• Ruch – wyrażenie zbiorcze obejmujące Kliknięcia i Przekierowania odbywające się zgodnie z opisem Reklamodawcy, zwane również ruchem prawidłowym.
• Strona Docelowa (Landing Page) – strona przygotowana przez Reklamodawcę, linki do której Wydawca umieszcza na swojej Stronie Internetowej i za której pośrednictwem Użytkownik dokonuje Transakcji/Przekierowań.
• Strona Internetowa – zarejestrowana w Affizzy strona internetowa należąca do Wydawcy, na której umieszcza on linki kierujące na Stronę Docelową.
• Strony – łącznie Wydawca i Partner
• Sztuczny Ruch – wyrażenie zbiorcze obejmujące ruch niezgodny z opisem Reklamodawcy (zwany również nieprawidłowym), który może narazić na koszty Reklamodawcę i/lub Partnera. Oznacza on miedzy innymi roboty internetowe, ruch generowany z jednego/zbliżonych lub następujących po sobie numerów IP, ruch motywowany (nakłanianie Użytkownika do zrealizowania Transakcji w zamian za dodatkową korzyść materialną), automatyczne zliczenie Kliknięcia lub Leada równolegle z załadowaniem się strony, korzystanie z oprogramowania aktualizującego indeksy wyszukiwarek internetowych, transakcje, które zostały wygenerowane bez uprzedniego zgłoszenia się do Programu Partnerskiego oraz otrzymaniem akceptacji (ostatnie dotyczy programów, do których Wydawca musi się zgłosić).
• Tracking Link – adres Strony Internetowej (zwany również URL) zarejestrowany na Koncie Wydawcy. Rejestracja adresu URL oznacza chęć prowadzenia pod tym adresem działań marketingowych przez Wydawcę.
• Transakcja – Użytkownik, który za pośrednictwem Strony Docelowej Reklamodawcy dokona zakupu produktu lub usługi.
• Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Affizzy a Wydawcą na podstawie niniejszego Regulaminu.
• Użytkownik – osoba, która wykona Klikniecie w reklamę Reklamodawcy umieszczoną na stronie Wydawcy i zostanie połączona ze Stroną Docelową.
• Warunki Programu Partnerskiego – warunki określone w opisie Programu Partnerskiego dostępne na Koncie Wydawcy, określające zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim.

3. Skutek rejestracji w Affizzy.com.
3.1. Poprzez zarejestrowanie się na stronie Partnera osoba zainteresowana współpracą potwierdza swój zamiar pozostania Afiliantem sieci Affizzy.com, korzystania z usług Partnera określonych w Regulaminie oraz otrzymywania Prowizji będącej wynikiem prowadzenia działań marketingowych z Partnerem.

4. Zasady dotyczące rejestracji w Affizzy.com oraz wejście w życie Umowy
4.1. W celu zgłoszenia zainteresowania współpracą jako Afiliant należy zarejestrować się na stronie Partnera www.affizzy.com, sumiennie wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając wszelkie niezbędne dane oznaczone gwiazdką, zaakceptować warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności, z zastrzeżeniem ust. 4.10. Akceptując Regulamin, Wydawca tym samym wyraża wolę zawarcia Umowy z Affizzy i składa ofertę zawarcia Umowy ważną 30 dni od dnia dokonania akceptacji.
4.2. Na Koncie Wydawcy, kandydat na Afilianta opisze wszystkie metody reklamowe, jakie Afiliant ma zamiar wykorzystywać w ramach danego Konta Wydawcy.
4.3. Adres e-mail podany podczas rejestracji przez kandydata na Afilianta wykorzystywany będzie do przekazywania Afiliantowi akceptacji rejestracji oraz w celu dalszej komunikacji pomiędzy Partnerem a Afiliantem. Uznaje się, że informacje wysyłane przez Partnera na podany przez Afilianta podczas rejestracji adres e-mail Afiliant otrzymał i się z nimi zapoznał. W celu dokonania zmiany adresu e-mail należy zalogować się na Konto Wydawcy i tam dokonać zmiany. Partner nie bierze odpowiedzialności za fakt otrzymania wiadomości przez Afilianta.
4.4. Akceptacja rejestracji interesanta w sposób określony w pkt 4.3. powyżej (uzyskującego od momentu takiej akceptacji status Wydawcy/Afilianta), oznacza zgodę Affizzy na zawarcie Umowy pomiędzy Affizzy a Wydawcą.
4.5. Rachunek bankowy podany podczas rejestracji wykorzystywany będzie w celu przelania zgromadzonej przez Afilianta podczas promowania Programów Partnerskich Prowizji.
4.6. Dane uzupełnione podczas rejestracji, w tym login i hasło, są poufne, nie mogą zostać podane osobom trzecim. Afiliant ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne zmiany/nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przekazania informacji poufnych. Uznaje się, że wszelkie zmiany zaistniałe na koncie zostały wprowadzone przez Afilianta.
4.7. Poprzez rejestrację na stronie Partnera www.affizzy.com Afiliant potwierdza, że wszystkie informacje, które zostały podane podczas niniejszej rejestracji, są prawdziwe i zgodne z prawdą. Afiliant ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawność wpisanych danych. W przypadku zmiany danych osobowych/adresu/numeru konta lub innych zmian Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia odpowiednich zmian na Koncie Wydawcy.
4.8. Wydawcą może zostać każda pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub osoba prawna, świadcząca usługi w Internecie i posiadająca stronę internetową.
4.9. Konto Wydawcy staje się aktywne z chwili akceptacji wniosku o rejestrację przez Partnera.. Wydawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie przez Partnera zatwierdzenia wniosku o rejestrację ani jakiekolwiek roszczenia w związku z brakiem takiej akceptacji.
4.10. Brak akceptacji/aktywacji Konta Wydawcy przez Affizzy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia oznacza, że Partner nie przyjął oferty kandydata na Wydawcę i Umowa nie została zawarta.

5. Warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim
5.1. Wydawca w celu uczestnictwa w Programie Partnerskim zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa w danym Programie Partnerskim poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w Koncie Wydawcy. . Zgłoszenie Wydawcy do uczestnictwa w Programie Partnerskim będzie podlegać akceptacji przez Partnera zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym ustępie.
5.2. W przypadku programów ogólnodostępnych (opisanych jako takie na Koncie Wydawcy) Wydawca może promować je bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Partnera Konta Wydawcy, bez konieczności zgłoszenia chęci uczestnictwa, o którym mowa w ust. 5.1. powyżej. .
5.3. Po akceptacji udziału w Programie przez Partnera, tam gdzie jest ona wymagana, Wydawca otrzyma dostęp do materiałów reklamowych. W przypadku programów ogólnodostępnych dostęp nastąpi natychmiast po akceptacji Konta.
5.4. Brak akceptacji zgłoszenia Wydawcy do Programu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia oznacza, że Partner nie przyjął oferty kandydata na Wydawcę i Umowa nie została zawarta.
5.5. Zabrania się Wydawcy jakiejkolwiek ingerencji w kody trackujące bez uprzedniej pisemnej lub mailowej zgody Partnera.
5.6. Wydawca zobowiązuje się do promowania Programów Partnerskich zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Programie Partnerskim oraz Regulaminie. Informacje o zasadach uczestniczenia zawarte są w opisie Programu Partnerskiego dostępnym na Koncie Wydawcy.
5.7. Informacje dotyczące oferowanych Programów Partnerskich dostępne są na Koncie Wydawcy.
5.8. Partner zastrzega sobie prawo do nieujawniania wszystkich Programów Partnerskich wszystkim Wydawcom.
5.9. Partner ma prawo do zakończenia uczestnictwa w danym Programie Partnerskim w dowolnym czasie, przy czym każdorazowo o zakończeniu uczestnictwa w danym Programie Partnerskim przez Partnera Wydawca zostanie poinformowany drogą mailową na adres e-mail wskazany w Koncie Wydawcy. Otrzymanie takiego maila jest równoznaczne z utratą prawa uczestnictwa w danym Programie Partnerskim przez Wydawcę. Wydawca jest zobowiązany do wyłączenia wszelkich kodów trackujących natychmiast po otrzymaniu powyżej wiadomości e-mail. Prowizja przestanie być naliczana w chwili wyłączenia Wydawcy w Programie Partnerskim.
5.10. Partnerowi przysługuje prawo do jednostronnej zmiany warunków uczestnictwa w Programie Partnerskim (w szczególności w zakresie stawek i zasad liczenia Prowizji) na co Wydawca niniejszym wyraża zgodę, przy czym o każdej zmianie Wydawca zostanie poinformowany mailowo nie później niż w dniu jej dokonania. W razie gdy Wydawca nie wyrazi zgody na kontynuowanie Programu Partnerskiego na takich zmienionych zasadach – może wypowiedzieć Umowę na zasadzie określonej w ust. 11.1. Regulaminu.
5.11. Wydawca jest zobowiązany do regularnego monitorowania warunków Programu Partnerskiego oraz poprawności realizowanych Transakcji.
5.12. Wydawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawidłowe działania prowadzone za jego pośrednictwem, w szczególności za Sztuczny Ruch.
5.13. Wydawca przyjmuje odpowiedzialność za to, by udostępnione na Koncie Wydawcy materiały reklamowe były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami ich udostępnienia.

6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim.
6.1. Wydawca zobowiązuje się działać w ramach Programu Partnerskiego w ten sposób by: (a) wykluczyć bycie postrzeganym przez odbiorców reklam jako podmiot dostarczający produkty i/lub usługi Reklamodawcy lub jako pośrednik Reklamodawcy w zakresie produktów i/lub usług świadczonych przez Reklamodawcę, i (b) stwarzać wrażenie wyłącznie promującego je Partnera Reklamodawcy.
6.2. Wydawca powinien wykorzystywać wyłącznie nazwy i znaki handlowe Reklamodawców oraz materiały reklamowe (łącznie: „Materiały”) udostępniane przez Affizzy w ramach Programu Partnerskiego w sposób określany w opisie Programu Partnerskiego. Ponadto, Wydawca w żadnym przypadku nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w Materiałach oraz nie może wykorzystywać Materiałów w sposób wprowadzający w błąd odbiorcę lub mogący powodować odpowiedzialność lub szkodę po stronie Reklamodawcy.
6.3. Produkty i/lub usługi na Stronie Internetowej Reklamodawcy mogą ulegać zmianom. Wydawca jest zobowiązany do stałego monitorowania zgodności informacji na temat produktów oraz usług Reklamodawcy, jak i warunków ich oferowania, zamieszczonych na Stronie Internetowej, z aktualnym stanem faktycznym ujawnionym w Koncie Wydawcy, jak również do monitorowania stanu aktualności publikowanych Materiałów.
6.4. Wydawca nie może wykorzystywać Materiałów ani podejmować działań promocyjnych w sposób naruszający obowiązujące go przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, w szczególności stosować następujące praktyki:
6.4.1. wysyłanie e-maili, na których wysłanie brak jest zgody adresata, w szczególności zawierających identyczną treść;
6.4.2. naruszanie w jakikolwiek sposób praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich (w tym Reklamodawcy);
6.4.3. prowadzenie działań wprowadzających w błąd osoby trzecie;
6.4.4. oferowanie konsumentom wynagrodzenia w zamian za zawieranie transakcji na stronie Reklamodawcy bez jego wyraźnej zgody.
6.5. Strona internetowa Wydawcy nie może, w szczególności:
6.5.1. dotyczyć nielegalnej działalności, jak również wspierać lub zachęcać do angażowania się w taką działalność;
6.5.2. szkodzić dobremu imieniu i/lub reputacji Affizzy lub Reklamodawców uczestniczących w Programie Partnerskim;
6.5.3. naruszać praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych Reklamodawców i osób trzecich;
6.5.4. zawierać treści erotycznych, pornograficznych lub związanych z przemocą;
6.5.5. zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, płeć, religię lub filozofię życia.
6.6. Wydawca gwarantuje, iż posiada pełnię majątkowych praw autorskich do zgłaszanej Strony Internetowej oraz zawartych w niej treści lub, iż właściciel owych praw wyraził swoją zgodę na korzystanie ze wspomnianej strony oraz jej treści przez Wydawcę. Wydawca gwarantuje również, że treści dostępne na zgłaszanej przez niego stronie nie naruszają dóbr osobistych oraz praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, jak również to, że strona nie zawiera treści obraźliwych ani nielegalnych.
6.7. Affizzy zastrzega sobie prawo do blokowania linków, które zdaniem Reklamodawcy zostały umieszczone na stronie Wydawcy w sposób nieprawidłowy, a ich działanie nie jest zgodne z jego oczekiwaniami.
6.8. Wydawca zobowiązuje się do usunięcia ze swej strony internetowej linków wskazanych przez Reklamodawcę lub Affizzy w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Affizzy do usunięcia określonych linków.
6.9. Wydawca nie jest upoważniony do składania obietnic i/lub zaciągania zobowiązań w imieniu lub na rzecz Reklamodawcy.
6.10. Bez wyraźnej pisemnej zgody Affizzy Wydawca nie ma prawa do przeniesienia lub obciążenia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu na rzecz osoby trzeciej.
6.11. Wydawca wyraża zgodę na publikowanie przez Affizzy na stronie internetowej Affizzy jak również udostępniania w inny sposób informacji przesłanych podczas rejestracji w Programie Partnerskich celem ich udostępnienia Reklamodawcom.

7. Prawa i obowiązki Wydawcy
7.1. Wydawca zobowiązuje się przestrzegać zasad obowiązujących w Programach Partnerskich, bez wprowadzania w błąd potencjalnego Użytkownika lub wykorzystania niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami metod reklamowych.
7.2. Wydawca oświadcza, że: (i) jest właścicielem Bazy Mailingowej (ii) zdobył i utrzymuje znajdujące się w niej dane w sposób zgodny z prawem (iii) Baza Mailingowa jest zgłoszona jako zbiór danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, o ile Wydawca nie został zwolniony przez przepisy prawa z tego obowiązku, (iv) wszystkie osoby, których dane osobowe są zawarte w Bazie Marketingowej wyrazili wobec Wydawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych w postaci poczty elektronicznej na wskazany w Bazie Mailingowej adres e-mailowy w zakresie umożliwiającym przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Reklamodawców i otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Reklamodawców. Za wszelkie nieprawidłowości związane z Bazą Mailingową, jej należyte prowadzenie, jej poprawność i aktualność odpowiedzialny jest Wydawca.

7.3. Wydawcy nie wolno generować ani przyczyniać się do generowania Sztucznego Ruchu.
7.4. Wydawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoją Stronę Internetową i jej rozwój, utrzymanie, funkcjonowanie i zawartość.
7.5. Wydawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Partnera o jakichkolwiek znanych mu przypadkach bezprawnego użycia materiałów reklamowych zawierających kody trackujące Wydawcy.
7.6. Wydawca nie ma możliwości przeniesienia zapisu określającego wysokość zgromadzonej Prowizji z danego Konta Wydawcy na inne Konto Wydawcy.
7.7. Wydawca może posiadać tylko jedno Konto Wydawcy na stronie Partnera www.affizzy.com, w ramach którego może dodać wiele Stron Internetowych/Baz Mailingowych.
7.8. Wydawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich kodów zliczających dotyczących określonego Programu Partnerskiego niezwłocznie po wysłaniu przez Partnera informacji o zakończeniu uczestnictwa w Programie Partnerskim.
7.9. Zgłaszając się do Programu Partnerskiego Wydawca akceptuje określone w nim warunki.
7.10. Jeśli Wydawca generuje Sztuczny Ruch lub przyczynia się do jego generowania, Affizzy ma prawo podjąć stosowne działania, by temu przeciwdziałać, w szczególności poprzez: żądanie zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem, zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia należnego Wydawcy. Uprawnienia te nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Affizzy swoich praw w inny sposób, jak np. możliwość rozwiązania Umowy i/lub dochodzenia od Wydawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
7.11. Wydawca jest zobowiązany chronić Affizzy i zwolnić go od odpowiedzialności w całym okresie współpracy z tytułu żądań osób trzecich dotyczących wypłaty odszkodowań, pokrycia kosztów wraz z należnymi odsetkami z tytułu działań lub zaniechań mających miejsce w trakcie realizacji zlecenia, co do których, na mocy Regulaminu, Affizzy nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Wydawcy.

8. Prawa i obowiązki Partnera
8.1. Partner ma prawo nie zaakceptować rejestracji zainteresowanej osoby na stronie Partnera www.affizzy.com lub zgłoszenia Wydawcy do udziału w Programie Partnerskim z zastrzeżeniem Programów Partnerskich, o których mowa w ust. 5.2.
8.2. Partner umożliwia Wydawcy dostęp do Programów Partnerskich oraz udostępnia Materiały w celu umożliwienia Wydawcy uczestnictwa w Programach Partnerskich na zasadach określonych w Regulaminie.
8.3. Partner utrzymuje Konto Wydawcy, daje dostęp do statystyk dotyczących Transakcji oraz za pośrednictwem Konta Wydawcy przekazuje informacje o wysokości rozliczeń promowanych przez Wydawcę Programów Partnerskich.
8.4. Partner zobowiązuje się do przelewania Prowizji za zrealizowane i zatwierdzone Transakcje na wskazany przez Wydawcę w Koncie Wydawcy oraz dokumencie księgowym numer konta bankowego oraz po spełnieniu warunków określonych w Umowie.
8.5. Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania wykonane przez Wydawcę lub jego użytkowników, wynikające w szczególności z udostępnienia osobom trzecim danych do Konta Wydawcy.
8.6. Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich (w tym Reklamodawcy) za jakiekolwiek zaniedbania (w tym naruszenia Regulaminu i Umowy) ze strony Wydawcy oraz nie zwraca Wydawcy jakichkolwiek kosztów związanych z takimi zaniedbaniami.
8.7. Partner nie ponosi kosztów w przypadku podjęcia przez Wydawcę decyzji o zakończeniu współpracy z Partnerem lub w ramach Programu Partnerskiego.

9. Wynagrodzenie Wydawcy
9.1. Kwota prowizji widniejąca na Koncie Wydawcy, póki nie zostanie zatwierdzona przez Reklamodawcę na zasadzie określonej w ust. 9.3. o czym Partner poinformuje Wydawcę mailowo (i którą będzie widniała w zakładce „Raporty” o, której mowa w ust. 9.2. poniżej) a tym samym może ulegać zmianie i nie stanowi podstawy do roszczeń o jej wypłaty. Prowizja nie zawiera podatku VAT i dotyczy tylko tych Wydawców, którzy nie są płatnikami tego podatku. W przypadku płatników podatku VAT stosowna kwota podatku VAT będzie doliczana do sumy prowizji.
9.2. Wydawca zobowiązany jest do wystawienia w przeciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania informacji o zatwierdzeniu przez Reklamodawcę, o którym mowa w ust. 9.3. poniżej oraz przesłania jej na adres faktury@affizzy.com:
– rachunku, jeśli Wydawca nie jest płatnikiem VAT;
– faktury VAT, jeśli Wydawca jest płatnikiem VAT.
Kwota, na jaką należy wystawić fakturę VAT/rachunek, dostępna jest na Koncie Wydawcy w zakładce „Raporty” oraz po wybraniu zakresu dat, którego ma dotyczyć dana faktura VAT/dany rachunek. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że wszelkie inne informacje o kwotach dostępne na Koncie Wydawcy służą jedynie wskazaniu ewentualnej maksymalnej kwoty, która może być należna Wydawcy w przyszłości i nie są kwotami wymagalnymi.
9.3. Prowizja jest należna i zostanie wypłacona zgodnie z liczbą zatwierdzonych przez Reklamodawcę Transakcji oraz na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionych przez Wydawcę najpóźniej do 30 (słownie: trzydziestego) dnia, licząc od daty wystawienia faktury VAT/rachunku.
9.4. Wydawcy przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT/rachunku nie częściej niż jeden raz na okres 30 (słownie: trzydziestu) dni za okres obejmujący jeden miesiąc kalendarzowy (z zastrzeżeniem, że pierwszy okres objęty Umową upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy), pod warunkiem, że saldo prowizji w danym miesiącu Wydawcy wynosi przynajmniej 100 zł (słownie: sto złotych) („Saldo Minimalne”). W przypadku nieosiągnięcia przez Wydawcę Salda Minimalnego, cała kwota Prowizji z tytułu zatwierdzonych transakcji zostanie automatycznie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.
9.5. Od narosłej lecz nieopłaconej prowizji Wydawcy poniżej Salda Minimalnego nie są należne odsetki.
9.6. W przypadku wystąpienia błędu w systemie danych, w skutek czego nie będzie możliwe ustalenie rzeczywistej liczby Transakcji w danym okresie, Partnerowi przysługuje prawo do jednostronnego ustalenia wysokości Prowizji należnej Wydawcy za ten okres, na podstawie historycznych danych znajdujących się na Koncie Wydawcy i/lub Wydawcy/Reklamodawcy.
9.7. Partnerowi przysługuje prawo do obniżenia Prowizji przy kolejnej płatności lub żądania zwrotu konkretnej kwoty, zarówno w przypadku otrzymania od Wydawcy faktury VAT/rachunku i/lub po uregulowaniu płatności Partner, jeśli Partner stwierdzi, że:
– Prowizja została zgromadzona w sposób niezgodny z Regulaminem;
– Transakcja została anulowana;
– zlecenie dokonania płatności zostało złożone więcej niż raz w wyznaczonym okresie lub za te same Transakcje;
– w innym przypadku, kiedy stwierdzono, że prowizja Wydawcy się nie należy.
9.8. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zaległości w regulowaniu płatności ze strony Reklamodawcy.
9.9. Partner zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w przypadku braku uregulowania płatności ze strony Reklamodawcy. Prowizja ta zostanie automatycznie przeniesiona na kolejny miesiąc.
9.10. Wyliczona przez Partnera oraz Reklamodawcę wysokość prowizji oraz decyzje o terminie jej przelania są ostatecznie i wiążące.
9.11. Dochody z tytułu należnej prowizji są zbliżone do dochodów z dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każdy Wydawca zobowiązany jest samodzielnie odprowadzić podatek od przelanej mu prowizji od Affizzy zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Powyższe nie stanowi opinii podatkowej i Affizzy nie ponosi odpowiedzialności za poprawność niniejszych rozliczeń i oceny.

10. Odpowiedzialność Affizzy
10.1. Partner nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód ani kosztów poniesionych przez Wydawcę w związku z niewykonaniem przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu.
10.2. Partner nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony internetowej www.affizzy.com, przerwy w dostępie do usługi, utratę/wyciek danych z systemu Partnera, wirusy lub inne wady w systemie, chyba że wynikło to z winy umyślnej Partnera.
10.3. Partner nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie lub błędnie wprowadzone Materiały przekazane przez Reklamodawcę ani za ich treść .
10.4. Partner nie ponosi odpowiedzialności za działania dokonane bezpośrednio pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą.

11. Okres i warunki obowiązywania Umowy
11.1. Wydawcy przysługuje prawo do natychmiastowego i jednostronnego rozwiązania Umowy w każdym czasie bez podania przyczyny za wypowiedzeniem dostarczonym Affizzy na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie pdf z własnoręcznym podpisem na adres: wydawcy@affizzy.com.
11.2. Partnerowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem doręczonym na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie pdf na adres Wydawcy podany na Koncie Wydawcy w przypadku:
11.2.1. naruszenia przez Wydawcę warunków Regulaminu;
11.2.2. braku jakiejkolwiek aktywności na koncie przez okres 36 kolejnych miesięcy
11.2.3. jeśli w opinii Reklamodawcy lub Affizzy Strona Internetowa Wydawcy może naruszać porządek publiczny lub dobre obyczaje lub może zawierać treści obraźliwe lub zawierające przemoc w jakiejkolwiek formie;
11.2.4. jeśli Wydawca dopuszcza się wobec Reklamodawcy, Affizzy lub/i innego uczestnika Programu Partnerskiego działania niezgodnego z prawem;
11.2.5. jeśli Affizzy lub Reklamodawca, w którego Programie Partnerskim jest zapisany Wydawca uznają Wydawcę lub zawartość jego witryny internetowej za niestosowną pod jakimkolwiek względem, oraz nieadekwatną do biznesowych założeń Reklamodawcy;
11.2.6. jeśli Wydawca nie wypełnia zobowiązań lub dopuszcza się nadużycia, oszustwa lub w jakikolwiek inny sposób łamie prawo lub jeśli Wydawca generuje Sztuczny ruch na stronie Reklamodawcy;
11.2.7. jeśli Wydawca nie wygenerował żadnego Ruchu na stronie Reklamodawcy w okresie trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

11.3. Partnerowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 14-(czternasto-)dniowego okresu wypowiedzenia za wypowiedzeniem doręczonym na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie pdf na adres pocztowy lub adres mailowy Wydawcy podany na Koncie Wydawcy.
11.4. Partnerowi przysługuje prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania Umowy za wypowiedzeniem doręczonym na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie pdf na adres pocztowy lub adres mailowy Wydawcy podany na Koncie Wydawcy w przypadku naruszenia przez Wydawcę warunków Regulaminu. Zawieszenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, oznacza:
– zawieszenie wypłaty zgromadzonych kwot prowizji;
– ograniczenie dostępu do Programów Partnerskich do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w tym zaprzestania naruszania Regulaminu.
11.5. W przypadku rozwiązania Umowy wszelkie środki pieniężne w kwocie wskazanej na dzień rozwiązania Umowy na Koncie Wydawcy jako kwota należna z tytułu Transakcji zaakceptowanych przez Reklamodawcę . („Kwota do Wypłaty”) zostaną przelane na podany na Koncie Wydawcy rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania. Prowizja niezatwierdzona do dnia rozwiązania Umowy zostanie przelana niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Klienta.
11.6. Rozwiązanie Umowy skutkuje: (a) obowiązkiem usunięcia przez Wydawcę ze Strony Internetowej Wydawcy wszelkich form reklamowych i kodów zliczających w dniu rozwiązania Umowy oraz (b) brakiem możliwości dalszej współpracy pomiędzy Wydawcą a Partnerem.

12. Przetwarzanie i ochrona danych
12.1. Wydawca wyraża zgodę na umieszczanie jego wizerunku i/lub logo na stronie www.affizzy.com, jak również w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych i marketingowych reklamowych, w szczególności w w celach marketingowych.
12.2. Wydawca wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich danych kontaktowych pozostawionych na koncie Wydawcy w celu kontaktów pomiędzy Partnerem a Wydawcą, mających na celu przekazanie informacji dotyczących współpracy pomiędzy Partnerem a Wydawcą.
12.3. Affizzy będzie przekazywał Reklamodawcom numer Afilianta nadany w systemie Affizzy („Affiliate ID”) w celu identyfikacji ruchu pochodzącego od wydawcy, a Wydawca zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przekazywanie powyższych danych, które mają charakter danych osobowych Wydawcy w powyższym zakresie i w powyższym celu.

13. Siła wyższa
13.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z zamieszek społecznych, buntów, wojny, pożaru, powodzi lub innych klęsk czy podobnych nadzwyczajnych i niezależnych od Stron zdarzeń stanowiących przeszkodę w wykonaniu Umowy oraz na które Strony nie miały wpływu („Siła wyższa”).
13.2. Strona dotknięta działaniem Siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o tym fakcie na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie pdf z własnoręcznym podpisem na adres dla Partnera: adres podany przez Wydawcę na jego koncie; dla Wydawcy – wydawcy@affizzy.com. Strona zobowiązana jest również do dołożenia wszelkich starań w celu zminimalizowania skutków wystąpienia Siły wyższej.

14. Prawo właściwe i procedura rozwiązywania sporów
14.1. Regulamin i Umowa podlegają polskiemu prawu.
14.2. Wszelkie spory powstałe lub mogące powstać na mocy niniejszego Regulaminu lub w toku wykonywania Umowy lub w związku z Umową będą rozwiązywane w drodze negocjacji, jednakże w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich rozpoczęcia, spór może zostać oddany pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Partnera i zostanie rozstrzygnięty zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.

15. Tajemnica handlowa
15.1. Wydawca oświadcza akceptując Regulamin , że jest świadomy faktu, że wszelkie informacje otrzymane od Partnera, dotyczące przedsiębiorstwa Partnera, przedsiębiorstwa Reklamodawcy, w szczególności zawarte na Koncie Wydawcy mogą zawierać tajemnice handlowe chronione na mocy obowiązujących przepisów i oraz zobowiązuje się chronić takie informacje oraz nie ujawniać ich jakimkolwiek osobom trzecim w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Wyjątek stanowi przypadek wystąpienia z żądaniem podania takich informacji przez organy władzy wykonawczej i sądowniczej gdy ich podanie jest konieczne zgodnie z procedurą przewidzianą w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
15.2. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać informacji objętych Umową w innym celu niż wykonywanie warunków Regulaminu w niezbędnym zakresie.

16. Prawo własności intelektualnej
16.1. Partner jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, praw własności intelektualnej i wszelkich innych praw związanych z usługą świadczoną w ramach współpracy z Wydawcą oraz oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Wydawca nie nabywa żadnych licencji lub praw z wyjątkiem prawa do wykorzystywania udostępnionych na jego Koncie Wydawcy Materiałów na swoich Stronach Internetowych przez czas i na zasadach określonych w Regulaminie oraz Koncie Wydawcy. Prawo to jest nieprzenaszalne i nie może być przedmiotem obrotu oraz obowiązuje do czasu określonego w Koncie Wydawcy lub do czasu jego odwołania przez Partnera. .
16.2. Wydawca gwarantuje i zobowiązuje się względem Partnera, że w związku z podejmowaniem przez Wydawcę działań na podstawie Umowy nie dojdzie do naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. Wydawca zwalnia Affizzy na zasadzie art. 393 Kodeksu cywilnego z odpowiedzialności względem osób trzecich będącej następstwem naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej takich osób trzecich w związku z działaniami podejmowanymi przez Wydawcę na podstawie Umowy.
16.3. Wydawcy nie wolno wykorzystywać słów kluczowych takich jak: „affizzy”, „affizzy.com”, „affizzy.pl” i określeń podobnych, czy jakichkolwiek innych fraz związanych z brandem i adresem www Partnera, jak również logotypu Affizy ani logotypów podobnych oraz ich modyfikacji czy błędów w pisowni jako słów stanowiących domenę lub subdomenę, ani tworzyć kont w zasobach sieciowych z ich wykorzystaniem. Kara umowna za taką działalność wynosić będzie 10 000 PLN netto.

17. Postanowienia końcowe
17.1. Strony zawierając Umowę zachowują pełną niezależność. Umowa nie stanowi ani nie może być traktowana jako stanowiąca spółkę lub powiązanie w charakterze pracodawcy i pracownika.
17.2. Partnerowi przysługuje prawo do jednostronnego zmieniania warunków Regulaminu, skutkującego także zmianą Umowy, w dowolnym czasie poprzez opublikowanie zmian lub zmienionej umowie na Koncie Wydawcy oraz poprzez przekazanie takiej informacji na adres mailowy Wydawcy. Dalsze uczestnictwo w Programach Partnerskich będzie oznaczało akceptację zmienionego Regulaminu.
17.3. Affizzy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody (w tym straty lub utracone korzyści) poniesione przez kandydata na Wydawcę, w związku z tym, że liczył on na zawarcie Umowy. Wszelkie koszty, które poniósł kandydat na Wydawcę w związku ze złożeniem takiej oferty czy innymi czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy obciążają tylko i wyłącznie kandydata na Wydawcę. Powyższe koszty nie mogą zostać przeniesione na Affizzy.
17.4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu narusza obowiązujące w Polsce prawo, będzie ono zmienione w taki sposób, by przy zachowaniu jego oryginalnego znaczenia doprowadzić do zgodności z aktualnym stanem prawnym.
17.5. Nazwy rozdziałów Regulaminu zostały umieszczone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretacje treści Regulaminu.
17.6. Określenia w liczbie pojedynczej w Regulaminie odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie.